Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   23 Tháng Hai 2019        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Vĩnh Linh thực hiện sáp nhập xã, thị trấn, thôn bản, khu phố theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ngày cập nhật: 06/08/2018 9:05:44 SA

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh đang tích triển khai thực hiện việc thu gọn các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc để đạt được kết quả cao nhất.

Huyện Vĩnh Linh hiện có 22 xã thị trấn với tổng cộng 195 thôn, bản, khu phố. Trong những năm qua việc tổ chức và triển khai nhiệm vụ hoạt động chính trị tại cơ sở, các thôn xóm trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả. Các hoạt động phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Hoạt động của các thôn xóm cũng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tinh hoa văn hóa của dân tộc, đồng thời phát huy giá trị văn hóa đẩy lùi các tệ nạn, xây dựng xã hội văn minh.

Tuy nhiên, đa số các đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện có diện tích nhỏ, quy mô dân số thấp không đạt được các tiêu chí theo quy định. Hơn nữa tại mỗi đơn vị hành chính đều bố trí đầy đủ các chức danh cán bộ chuyên trách và không chuyên trách, công chức cấp xã. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng ngân sách nhà nước để chi trả chế độ cho cán bộ và ngân sách khoán quỹ phụ cấp, kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cở sở dẫn đến tình trạng lãng phí.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời điểm này huyện Vĩnh Linh đang trong quá trình thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn và thôn bản, khu phố. Qua đó từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở. Đồng thời tạo sự gắn bó củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư và cũng là để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh Quảng Trị về sáp nhập xã, thị trấn, thôn, khu phố trên địa bàn.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và qua quá trình rà soát thực tế, Huyện ủy Vĩnh Linh đã có Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 19/7/2018 về thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở này, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc ban hành đề án sáp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính xã, thôn bản, khu phố theo lộ trình cụ thể từ đây đến năm 2030. Theo đó sẽ tiến hành sáp nhập các xã không đạt 50% cả 2 tiêu chí diện tích và dân số; sáp nhập các thôn bản, khóm phố có quy mô số hộ gia đình đạt dưới 50% theo tiêu chuẩn. Cụ thể sẽ tiến sáp nhập đối với 8 xã Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, Vĩnh Nam, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hiền, Vĩnh Kim, Vĩnh Tân và Vĩnh Khê. Sau khi sáp nhập sẽ giảm 6 xã, toàn huyện còn lại 16 xã thị trấn.

Đối với chiếu với tiêu chuẩn theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ, toàn huyện Vĩnh Linh chỉ có 4/195 thôn đạt tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình; 191 thôn bản, khu phố chưa đạt quy mô về số hộ, trong đó có tới 156 thôn bản, khu phố chưa đạt đến 50%. Do đó, sẽ tiến hành sáp nhập đối với 156 đơn vị này. Sau khi hoàn thành sáp nhập toàn huyện sẽ giảm 98 thôn bản, khu phố còn lại 97 thôn bản, khu phố với 13 thôn đạt 100% tiêu chuẩn; 64 thôn, bản đạt từ 50% - dưới 100% quy mô số hộ gia đình và 20 thôn, bản chưa đạt 50% quy mô.

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, quy mô dân số thực tế trên địa bàn, huyện Vĩnh Linh bám sát nguyên tắc: Sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn có vị trí liền kề nhau, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể để tiến hành tách hoặc sáp nhập các đơn vị sao cho đảm bảo tiêu chí về dân số, diện tích nhưng vẫn phù hợp với truyền thống, phong tục tập tập quán; thuận tiện, dễ dàng trong việc quản lí và phát triển kinh tế - xã hội sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Việc sáp nhập cũng phải đảm bảo không làm thay đổi đường địa giới hành chính huyện và quá trình sáp nhập phải gắn với việc thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện ở những nơi có điều kiện.

Việc sáp nhập, sắp xếp các xã, thôn bản, khu phố trên địa bàn tuy chưa đến bước lấy ý kiến của nhân dân nhưng thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn lo lắng về một số vấn đề như công tác quản lí địa bàn dân cư, công tác tổ chức họp bàn và sinh hoạt trong nhân dân, khác biệt về phong tập tập quán, bố trí cán bộ công tác tại các đơn vị đòi hỏi phải năng động nhiệt tình và đủ khả năng, các giải pháp giúp người dân thay đổi các thủ tục hành chính,…

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ninh - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh cho biết: “Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn phương án sắp xếp, sáp nhập phù hợp nhất. Các bước thực hiện cũng đảm bảo theo đúng trình tự, kế hoạch đề ra. Sau khi sáp nhập sẽ có những việc phát sinh, tuy nhiên chính quyền và các cơ quan chức năng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thi, lựa chọn sắp xếp những cán bộ có tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín và đủ năng lực để tiếp tục hoạt động trong điều kiện mới”.

Để đảm bảo lộ trình và sáp nhập hiệu quả, huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và đồng thuận trong cán bộ, công chức, và nhân dân trong toàn huyện về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố; đổi mới sắp xếp, tổ chức, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, các cấp ủy chính quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cũng trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch đề án. Đồng thời với việc sáp nhập, công tác sắp xếp đội ngũ, công chức, tinh giản biên chế và chính sách cán bộ, huyện đã tiến hành rà soát các biên chế xã, thị trấn và số người làm việc trong toàn huyện để cân đối, điều chỉnh, bổ sung nhân lực hợp lí. Tiến hành điều động số người làm việc từ nơi dư thừa sang nơi thiếu hoặc bố trí vào các vị trí tương đương phù hợp với trình độ, năng lực để đảm bảo giải quyết số người làm việc dôi dư. Đồng thời tiến hành thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp đủ điều kiện tiêu chuẩn về nghỉ hưu trước tuổi, sắp xếp bố trí công việc đối với những người thuộc diện dôi dư nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu,..

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu tất yếu hiện nay. Ðể đạt được yêu cầu này, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ, từ đó đảm bảo hiệu quả cao nhất. Trong lộ trình thực hiện, huyện Vĩnh Linh tiếp tục rà soát, lựa chọn những nội dung phù hợp, có tính khả thi để tiến hành trước, tổ chức triển khai theo từng bước chứ không dàn trải. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện việc sáp nhập các xã, thôn bản và khu phố hướng đến tinh gọn, hiệu quả tổ chức bộ máy. Phấn đấu đến năm 2030, toàn huyện đảm bảo 100% đơn vị hành chính đạt chuẩn theo quy định.

Phương Nga

Lần xem: 677  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Vĩnh Linh: 165 thanh niên lên đường nhập ngũ
  Vĩnh Linh: Hội nghị trực báo Bí thư cấp ủy Quý I năm 2019
  Những chuyển biến trong “Năm dân vận chính quyền 2018”
  Hoạt động thăm hỏi, tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ
  Kết quả thực hiện các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018
  Biển, đảo Việt Nam - Bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc
  Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủ
  Vĩnh Linh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019
  Công an huyện Vĩnh Linh phát động Tết trồng cây 2019

Tin nổi bật Đóng
Vĩnh Linh: 165 thanh niên lên đường nhập ngũ

  Ngày 21/2/2019, cùng các địa phương khác trong tỉnh, huyện Vĩnh Linh đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tham dự lễ giao quân có đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉn...

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH