Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   28 Tháng Năm 2018        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
Ban Tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Linh: Hướng dẫn triển khai công tác tư tưởng thực hiện Nghị quyết TW 4

Ngày cập nhật: 02/05/2012 8:13:58 SA

Thực hiện Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ hướng dẫn số 16-HD/TGHU ngày 20/4/2012 về việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 4 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Công tác tư tưởng nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung, nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Từ đó cũng cố niềm tin trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực thực hiện nghị quyết của Đảng.

2. Tập trung tuyên truyền, quán triệt trong Đảng bộ, quân và dân toàn huyện để nắm được những việc phải làm, các bước thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, việc làm thiết thực, nói đi đôi với làm đem lại hiệu quả thực tế. Tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng; phê phán những nhận thức và việc làm lệch lạc của tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác tư tưởng phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội, nhưng không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình. Phải được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp từ việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên đến việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân qua công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ Báo cáo viên-Tuyên truyền viên và trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở.

4. Việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG:

1. Tập trung tuyên truyền, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua; những thành tựu, kết quả của công tác xây dựng Đảng, tạo sự nhất trí và nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay. Làm rõ bối cảnh, nguyên nhân, những yêu cầu cấp bách đặt ra đòi hỏi phải ban hành Nghị quyết để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo đổi mới trong tình hình hiện nay.

2. Tuyên truyền, quán triệt 8 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã ban hành, tập trung tuyên truyền 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đã chỉ rõ.

3. Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ, đúng đắn: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc hệ trọng, vì thế các giải pháp thực hiện phải đồng bộ, toàn diện, kiên trì, không nôn nóng, thận trọng, nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao; xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

4. Phổ biến, quán triệt phương châm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực khả thi. Thực hiện các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp “xây với chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, các quy định của pháp luật; dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của các tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành các cấp uỷ Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu làm trước để cho các cấp noi theo.

5. Triển khai thực hiện giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả với những nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm ở từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Cấp uỷ và đồng chí Bí thư xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện sinh hoạt Chi bộ hàng tháng về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, gắn với xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (thực hiện theo các Hướng dẫn số 11, ngày 05/12/2011 và Hướng dẫn số 13, ngày 13/01/2012 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ).

Cấp uỷ, đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể hàng năm.

- Ở từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, ban lãnh đạo và đồng chí Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu chỉ đạo, lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm (nếu có) thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định.

- Cấp uỷ, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, thực hiện Chỉ thị có sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức; kiên quyết đấu tranh, cảnh giác với các âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

6. Về công tác thông tin, tuyên truyền:

* Đài phát thanh huyện: Bám sát nội dung, tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Hướng dẫn này để xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện. Mở chuyên mục, xây dựng tin, bài tăng thời lượng phát sóng trên đài phát thanh huyện giới thiệu Nghị quyết; động viên đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tích cực tuyên truyền việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết ở các cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong học tập và thực hiện Nghị quyết; uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của huyện và tỉnh.

- Gắn việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với Nghị quyết Trung ương 2 về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Nghị quyết Trung ương 4 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng trong nhiệm kỳ XI và của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện lần thứ XVII.

- Phản ánh sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết; việc các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính chiến đấu, nói đi đôi với làm, làm kiên quyết, đạt kết quả thiết thực.

- Phương châm tuyên truyền phải bảo đảm chính xác trung thực, với thái độ khách quan, xây dựng gắn “xây” với “chống”; coi trọng nêu gương, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; tránh xu hướng phiến diện, một chiều, thông tin sai lệch, bôi đen; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đoàn kết trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội.

Bám sát và tuyên truyền đậm nét liên tục các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị của Bộ chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ đề ra.

Chủ động đấu tranh chống các quan điểm, thông tin, luận điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nội dung, hạ thấp mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 cũng như những biện pháp triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị các cấp uỷ Đảng, Ban Tuyên giáo các xã - thị trấn, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ triển khai có hiệu quả các giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Ban Tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Linh

Lần xem: 1256  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương
  Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, sửa đổi quy định về mức đóng BHXH
  Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
  Vĩnh Linh triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên
  Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy lần thứ 22
  Đẩy mạnh học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
  Lật tẩy chiêu trò chia rẽ Đảng và Quốc hội
  Thủ tướng: Tiếp tục quan trắc dọc biển, bảo đảm an toàn hải sản
  Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Vĩnh Linh

Tin nổi bật Đóng
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

  Ngày 23/5/2018, huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2018).

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH