Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 

 
Tra cứu thông tin Đóng

 
Thông tin khác Đóng 
Bạn đang xem:  Nội dung chi tiết   28 Tháng Năm 2018        Đăng Nhập
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "20 tháng cao điểm" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2019)  
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2010

Ngày cập nhật: 24/02/2010 2:59:27 CH

 
UỶ BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN VĨNH LINH                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 03/KH-UBND   
                                                                                           Vĩnh Linh, ngày 22 tháng  02 năm 2010     

                                                 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2010

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND huyện Vĩnh Linh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương theo chủ trương Nghị quyết trung ương 5 khoá X; Nghị quyết của Huyện ủy Vĩnh Linh về phỏt triển kinh tế xã hội năm 2010;  Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2010 của UBND huyện Vĩnh Linh, Kế hoạch công tác Nội vụ năm 2010 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Vĩnh Linh xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 với các nội dung sau:

 I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ:
1. Các phòng ban ngành, các xã, thị trấn tham mưu cho cấp uỷ Đảng cùng cấp các chủ trương, biện pháp, chương trình kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trước cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện cải cách hành chính.
2. Văn phòng UBND huyện chủ trì phối hợp các phòng ban, các xã, thị trấn  tiếp tục triển khai thực hiện đề án 30 ở huyện; trực tiếp điều hành bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện; chủ trì phối hợp đôn đốc các phòng ban áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 tại các phòng ban thuộc UBND huyện; Phối hợp Thanh tra huyện chủ trì kiểm tra việc thực hiện chính sách chất lượng của UBND huyện.
3. Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và hướng dẫn các xã, thị trấn ban hành văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND xã, thị trấn theo đúng quy trình, nội dung, hình thức nhằm đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước và tính khả thi cao.
- Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, chú trọng các thể chế có liên quan đến Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các chính sách đầu tư, các quy định về phân cấp quản lý...
- Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao hiệu quả của việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật.
4. Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn việc mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy đăng ký kinh doanh, thẩm định thiết kế cơ sở, dự toán các dự án...
Đôn đốc các phòng ban thực hiện tốt các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
5. UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh lại hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa theo đúng thực chất không làm qua loa hình thức đối phó.
- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để tự sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, huỷ bỏ; công bố công khai các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, phí, lệ phí. Tiếp tục tục hiện Quyết định 22/2006/QĐ-TTg, Quyết định 30/2006/QĐ-TTg, Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Kế hoạch 2251/KH-UBND ngày 11/10/2007 của UBND Tỉnh.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị quyết 8.9/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2006, Chương trình hành động 07-CTHĐ/HU ngày 08/01/2007 của Huyện uỷ Vĩnh Linh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 16/5/2007 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của Đảng và nhà nước về cải cách hành chính.
 
II. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY:
1. Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện sau sắp xếp theo Nghị định 14 không trái quy định của trên và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2. Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh phân cấp trên các lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý ngân sách, tài sản nhà nước, quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công, tổ chức cán bộ....
3. Kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng các cấp.

III. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ C. BỘ CÔNG CHỨC:
1. Rà soát đánh giá lại thực trạng đội ngũ cán bộ công chức khối hành chính nhà nước để có giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2010
2. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quản lý đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức. Thực hiện tốt quy chế về tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
3. Xây dựng cơ cấu chức danh ngạch công chức gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức trong từng cơ quan hành chính cấp huyện, xã.
4. Tranh thủ sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở Nội vụ để tiến hành thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo: hiệu trưởng hiệu phó, trưởng phó các đơn vị sự nghiêp thuộc huyện.
5. Tiếp tục thực hiện chính sách cải cỏch tiền lương cho cán bộ công chức viên chức các đơn vị hành chính sự nghiệp và cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Chính Phủ. Thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, biệt phái; thu hút, đãi ngộ nhân tài; chính sách đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài...
Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp các phòng ban, xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

IV. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG:
1. Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính Phủ đối với các phòng ban thuộc UBND huyện. Thí điểm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chớnh theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính Phủ đối với một số xó, thị trấn, trước khi triển khai toàn bộ.
2. Khẩn trương hoàn thành việc phân loại và quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập.
Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện.
3. Phòng Y tế, Phòng VHTT, Phòng Giáo dục&Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế, văn hoá thông tin- thể thao, giáo dục- đào tạo theo Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 của HĐND tỉnh.

V. HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:
1. Phối hợp Tỉnh tiến hành điều tra thực trạng hệ thống công sở từ huyện đến xã, thị trấn, xây dựng chương trình hiện đại hoá công sở đến năm 2010.
2. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng hội họp, giảm giấy tờ hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng công sở văn minh, hiện đại.
3. Các phòng ban, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, trong chỉ đạo điều hành.
Văn phòng UBND huyện chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Quyết định 156/QĐ-UBND ngày 29/01/2007 của UBND Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2010.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Căn cứ Kế hoạch Cải cách hành chính 2010 của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thuộc phạm vi phụ trách để triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo tiến độ về UBND huyện(qua phòng Nội vụ) theo quy định.
2. Đối với UBND huyện: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện. Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp chịu trách nhiệm xây dựng đề án, chương trình kế hoạch, giải pháp cụ thể trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.
Đối với xã, thị trấn: Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Văn phòng-Thống kê xã, thị trấn là bộ phận thường trực thực hiện cải cách hành chính ở xã, thị trấn.
3. Phòng Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND huyện triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2010 của Huyện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo việc thực hiện kế hoạch với UBND huyện.
4. Phòng Tài chính-Kế hoạch có trách nhiệm giúp UBND huyện trong việc đảm bảo kinh phí để triển khai chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tài chính công trong năm 2010.
6. Đài truyền thanh huyện, phòng VHTT, Văn phòng UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 của Huyện bằng việc xây dựng chuyên đề, chuyên trang, phân công phóng viên phụ trách về công tác cải cách hành chính.
7. Đề nghị các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, tích cực tham gia giám sát tình hình thực hiện cải cách hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của UBND huyện đối với các phòng ban, UBND các xã, thị trấn; giám sát của Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đắc cử trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, HĐND xã trong thực hiện cải cách hành chính./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                TM. UBND HUYỆN
- Sở Nội vụ;                                                                                                     CHỦ TỊCH
- TV, TT UBND, UBMT huyện;                                                                      Lê Đức Yên
- Các phòng ban, các xã, thị trấn;                                                                    (Đã ký)    
- Lưu VP-VT.
   


 


 

Lần xem: 13358  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2016-2020
  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2010
  Vĩnh Linh sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
  Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để lực lượng Cảnh sát môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ
  Huyện ủy Vĩnh Linh quán triệt Nghị quyết và các Kết luận Hội nghị TƯ9

Tin nổi bật Đóng
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

  Ngày 23/5/2018, huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2018).

 
Tin đọc nhiều nhất Đóng
 
Trang chủ  |  Tổng quan Vĩnh Linh  |  Bản đồ hành chính  |  Cơ sở hạ tầng  |  Văn hóa - Xã hội  |  Pháp luật - Đời sống  |  Bài Ca Vĩnh Linh  |  Kênh điều hành cũ

Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Thành Công, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh - Điện thoại: (0233).3820491; Fax: (0233).3820787
Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị - © TDH